lördag 5 januari 2013

Vad vilja partiet ..med EU??

I ett tidigare inlägg på bloggen har jag haft synpunkter på processen kring idéprogrammet. Med det snabba tidsschemat som gäller, får vi alla nu laga efter läge. Därför bestämt mig för att bidra till debatten om förslaget, genom att dela med mig av ett antal frågor jag ställer mig. Kanske tjatigt tycker några, men låt då bli att läsa.

Känner att jag idag har stor fri yta, vare sig beslutande i partistyrelsen eller distriktsordförande. Innebär självklart att jag lyssnar till debatten, men samtidigt inget ansvar att driva process t ex för att ge länets medlemmar en röst.

Vissa har frågat mig hur mitt alternativ ser ut? Det går kanske att utläsa vartåt jag lutar, om du läser min blogg. Men jag lämnar inte nu konkreta förslag till förändringar. Jag står ju i grunden för en grön, frihetlig och solidarisk politik vilket jag ser som förutsättningen för en mer hållbar utveckling här hemma och globalt. Det handlar om balans mellan människa, marknad och miljö - där politiken är den gemensamma mötesplatsen för beslut.

Alltnog, ska nu ägna lite tid åt Europaavsnittet i programmet. Om ett år börjar valrörelsen till Europaparlamentet. Redan vid stämman i september ska vi lägga grunderna, vilka frågor vi ska driva och hur, vilka som ska stå på listor. Det är därför extra viktigt vilka ingångar vi ska ge det arbetet i vårt idéprogram. Vilket Europa drömmer vi om?

Det är en tuff tid i Europa och inom EU. Våra grannländer i öst har stora utmaningar, tänker på Ukraina, Georgien, Armenien till exempel och glömmer självklart inte Vitryssland eller Ryssland. Men om vi fokuserar på Europa (vilket rubriken gör) måste vi självklart lyfta vår öppenhet för alla länder som önskar att bli medlem i EU. Det gör vi nu inte. Men jag vill se ett öppet Europa, där alla länder som vill och uppfyller kriterier om demokrati, rättstat och MR är välkomna i EU. Där vi sänker trösklarna för människor istället för att bygga murar.

Människor, företag och hela vår idé om EU utmanas av dagens utveckling. Vill vi se EU som en gemensam kraft för att bygga ett fredligt, fritt och framtidsinriktat samhälle krävs det både frihet och ansvar, solidaritet. Den ekonomiska krisen, den höga arbetslösheten och de många förlorade hoppen är oerhört påtagliga bland våra ca 500 miljoner invånare. För många länder handlar det om ett rejält stålbad och som alltid är det i nöden som vänskapen prövas. Både vänskap och fiendskap kan växa. Är därför övertygad om att valet till Europaparlamentet kommer att bli tufft och handla en hel del om vilket EU vi vill se i framtiden. För britterna väntar måhända en folkomröstning om att lämna...På andra sidan valet har aviserats en ny fördragsöversyn för att hantera de brister som upplevts. Här vill kommissionen och delar av nuvarande parlament se ett mer federalt EU. Med egen rätt att ta ut skatt, med en starkare beslutskraft och säkert också egen konstitutionell kompetens.

Hur ska Centerpartiet förhålla sig till den framtid vi ser, till de frågor som kommer att stå på agendan varav jag bara berört isbergets topp. Läser då i programförslaget om behovet att reformera unionen med fokus då på byråkratin. Den överskuggar demokratin heter det. Jag ser dock EU som en skvader, ett mellanting och kan därför inte prövas enligt samma mall som en stat eller internationell medlemsorganisation. Men frågan blir på vilket ben Centerpartiet ska stå utifrån förslaget till program? 

När jag, med mina glasögon, läser förslaget ser jag att vi är kritisk mot att centralmakten i Bryssel utökas på bekostnad av EU-medborgarnas självbestämmande. Det är tydligt att förslaget inte bejakar nya gränser eller nya myndigheter. Ska vi vara för eller emot en ny Bankunion tänker jag? Om den inrättas av andra, ska vi då stå utanför eller undvika en ny gräns genom att vara med? Gäller även försvaret mm? Det står inget om detta, men gäller ju pröva orden för att veta vad de står för.

Centerpartiet omfamnar "tanken" om ett demokratiskt Europa och vill fokusera mer på kärnvärden - fred och frihet, heter det. Det är ju inte riktigt så dessa värden uttrycks i dagens fördrag, men låt gå för det. Jag tar fasta på att ett ökat fokus eftersträvas. Men frågan är då vad som krävs för att nå detta? En myndighet mindre eller något annat?

I denna del föreslår arbetsgruppen ett mer demokratiskt och transparent EU genom ett nytt styrelseskick. Man vill ge EU en direkt folkvald ordförande istället för som idag då regeringarna i samråd med parlamentet väljer (idag Barosso). Att ge ETT ämbete i EU makten och legitimiteten att vara vald direkt av alla EU-medborgare måste rimligen innebära att ämbetet ges en unik maktposition i en ny struktur. Sedan föreslår gruppen att dagens modell, med indirekt beslutsfattande via minsterråd och Europeiska rådet ska ersättas av parlamentarism. Det innebär att EU ska ha en Kommission som väljs utfirån Europaparlamentets direktvalda sammansättning. Visserligen ska parlamentet ges två kammare där den ena är folkvald och den andra (antar jag) ska väljas indirekt antingen av regeringarna eller de nationella parlamenten. Det sistnämnda är inte tydligt. Men oavsett  ligger det nära vad Barosso önskade i sitt tal om ett federalt Europa och det är även det som drivs av vissa inom olika parlamentsgrupper, även från vår ALDE-grupp. Visionen blir en form av statsförbund eller en ny förbundsstat. Denna del kommer vi att behöva ta ställning till redan under 2013... Om detta programförslags skrivningar blir beslut, då kan jag inte se annat än att vi måste bejaka en sådan utveckling. Vill vi det?

Själv tillhör jag de som vill ge Europaparlamentet mer makt, men som medbeslutande, som vill att vi ska ta ett solidariskt ansvar för utvecklingen på vår kontinent därför att våra öden är så intimt sammanflätande och vi kan bara bli hållbara tillsammans. Men jag anser inte att det ska leda oss till att göra EU till en federal struktur. Det kan inte vara rimligt att välja en "president" i direktval, få en kommission som tar sitt mandat från ett direktvalt parlament men kraftigt begränsa deras makt. Här tycker jag återigen att förslaget inte håller vid närmare granskning. Min bedömning är att vi måste hävda den tre-enighet som gäller i dagens maktdelning mellan medlemsländerna, parlamentet och kommissionen. Gärna med ökad transparens och ansvar i de nationella parlamenten. Om EU i framtiden blir något mer ska jag låta vara osagt, men idag handlar uppdraget om att hålla samman när splittringstendenserna växer. Att gå den väg programförslaget antyder skulle spränga EU och kanske även Centerpartiet är min bedömning. Även här krävs enligt min åsikt förändring.

Ska vidare säga att det internationella avsnittet, vid sidan om Integration och Migration samt Europa som tidigare och ovan berörts, reser en del andra frågetecken om vilka värden vi ska stå för. Läser det mer som instituionellt än värden som interantionell rätt, solidaritet mm. Ser att vi ska stå upp för allas rätt till ett liv i frihet från övergrepp och förtryck men tycker ju att allas lika rätt och värde kräver mer än så. Noterar också att skydd mot hot och våld är en uppgift - återigen för det "offentliga samhället" (vilket väl får uppfattas som mer än staten - kanske EU) samt att vi "tyvärr" alltjämt ser det "motiverat med ett militärt försvar". Men här handlar det i mitt tycke främst om en del  förändringar och kompletteringar.

Inga kommentarer: