tisdag 28 juli 2009

Rätt att få rösta eller....

Ett litet inlägg som bekräftar, jag ligger i "hängmattan" ett tag. Men ett undantag gällde Valprövningsnämnden. Spännande må jag säga...Vi hade ett överklagande som gällde en man som ansåg sig berövad sin rätt att rösta i EP-valet. Orsak, han hade inte kunnat styrka sin identitet i vallokalen ( eller inte önskat göra det för att testa systemet..).

Kan synas som en enkel fråga då Valprövningsnämnden ska pröva om valet ska upphävas och omval förordas eller om rättelse skall göras genom förnyad sammanräkning eller annan sådan mindre ingripande åtgärd. För att detta skall beslutas krävs att det under förberedelse eller genomförande av valet varit avvikelse från föreskriven ordning eller att ngn hindrat röstningen, förvanskat lämnade röster eller otillbörligen påverkat valet på annat sätt. Rättelse ska bara ske om vad som förekommit inverkat på valutgången.

Av detta följer att det krävs rätt mycket för att bifalla en överklagan. Men, nu handlar det inte bara om avslag eller bifall - utan också om hur detta motiveras. I denna fråga är det ytterst knepigt anser jag. Regeringsformen är nämligen väldigt entydig (RF 3:2). Rösträtten är allmän och den är lika. Från principen om att den är allmän finns dock vissa undantag, de s k rösträttsvillkoren. De är tre angivna - att man är svensk medborgare, att man är eller någon gång har varit bosatt i riket och att man sensat på valdagen up0nått 18 års ålder. Sedan sägs att det måste på valdagen finnas ett dokument som visar att rösträttsvilkoren är uppfyllda. Detta dokument är röstlängden.

Men vi har i riksdagen antagit en ny Vallag som inför stärkta krav på väljaren att styrka sin identitet. Här valde den gamla regeringen att skräpa kraven i relation till utredningen och man gjorde det utan ngn prövning i Lagrådet. I KU valde vi att betona att i likhet med kommittén understryka att Valmyndigheten hade att vägleda hur valförrättarna i de olika kontrollsituationerna borde agera (dvs då särskild anledning för kontroll skall anses föreligga). Här finns fortfarande bilden av tillit till väljaren som presumtion. Den grund som också finns i RF. Någon närmare prövning mot RF gjordes därmed inte heller av KU.

Men, nu väljer Valprövningsnämndens majoritet att säga att det är OK enligt grundlagen att neka någon rösträtt för att man inte styrkt sin identitet - men finns i röstlängden. Jag gjorde en snabbtest i ett antal vallokaler för att lyssna hur detta hanterades i EP-valet. Hörde om att man tvingat en "90-årig" dam att gå hem för att hämta id, att alla frågade efter id, blev själv avkrävd detta och hörde att valförrättarna krävde det av varandra....Utvecklas här en ny "norm" till följd av Valmyndigheternas vägledning? Har den då stöd i RF? Jag tycker inte det är så enkelt så att man kan säga att det är OK... I Vallagskommittén diskuterade vi Legitimationskrav, men avförde det också mot bakgrund av att det krävde grundlagsändring..Vår hållning handlade mycket om att balansera...men utifrån grunden att hävda väljarens rätt att rösta - framför myndigheternas ifrågasättande av rätten...Därför valde jag denna gång avvikande mening..

Fortsatt trevlig sommar...säger jag på väg åter till "hängmattan" - innan PRIDE.

Inga kommentarer: