måndag 24 november 2008

Budgetdebatt i Södertälje

Deltar idag på budgetdebatt i Södertäljes fullmäktige. Har bara varit en kort stund i Stockholm - hos Per Unckel för att söka avrunda Grundlagsutredningen. Vilket väder - blev riktigt sugen på att leta rätt på skidorna när jag såg hur snön vräkte ner på väg in mot Stockholm före lunch. Men, det var då det.
Nu pågår äldreomsorgsdebatt och det ser inte helt tjusigt ut. Hur ska det bli med trygghetsboende...Centerpartiets idé från före valet...Jo, nog ska ngt hända - men varför ska det gå fort!

För övrigt har diskussionen varit lite tam. Upptäckte dock när jag gick in och studerade Nationaldemokraternas hemsida för att kolla av deras åsikter om utbildning - ett av flera inlägg som var väldigt avslöjande. Det handlade om valet av Obama som president. Det är uppenbart att deraqs livsluft är att sätta grupp mot grupp och då främst på etnisk grund. Inlägget var tydligare än vanligt när det gäller deras grundsyn. Rasism är deras livsluft - ifall någon tvivlat.

Till sist måste jag bara kommentera beslutet av skriva under Oslodeklarationen om att avskaffa klustervapen. Allt annat hade varit förödande - för regeringen hade inte stöd för något annat än att skriva på...Bra och äntligen!

torsdag 20 november 2008

Lissabon-fördraget i riksdagen..

Så har då dagens maratondebatt om det nya Lissabonfördraget startats. 34 anmälda talare. Noterade den mycket lågmälda Max Andersson från Mp, han verkade lite obekväm i den nya rollen som EU-förespråkare men motståndare till Lissabonfördraget....Han hade dessutom rent häpnadsväckande påståenden om grundlagsfrågor kopplade till beslutet. Verkar som han själv har suttit i ett helt eget Konstitutionsutskott. Men, jag har kvar mitt repliksskifte med honom..så vi får väl se vad han tar upp.
Sedan har vi den spännande frågan om beslutsfattandet. Det som vänstern/miljöpartiet nu åstadkommit är att vi nu antar förslaget till fördrag med 5/6 vilket gör att det krävs att runt 47-48 personer måste rösta nej för att det skall gå till KU för prövning enligt kapitel 2. Om vi tar beslut med 5/ istälelt för 3/4 så är det ju en kraftigare majoritet. Nu är det ju så att de som väljer att avstå faktiskt inte påverkar utfallet - de räknas inte till "de röstande". Det gör att det bara blir de som röstar ja som måste vara 5/6 och kl 12 (vid voteringen då) var det 62 utkvittade. Får se hur det ser ut ikväll...Torde dra fram emot 21.30 innan vi är framme vid något beslut - om inte många stryker sig.

För dig som vill läsa mitt inlägg så lägger jag in det här.

Inlägg i riksdagsdebatt om Lissabonfördraget
Riksdagen 2008-11-20
av Kerstin Lundgren ( c )H/F Talman

Centerpartiet bär på en dröm för vårt Europa. Vi drömmer om ett grönt och hållbart Europa, om ett företagsamt och välmående Europa där människan står i centrum. Vi drömmer också om ett Europa som vågar söka nya lösningar på globala utmaningar, som vågar vara en global ledare. Vi vet att allt börjar hos dig, mig – hos den enskilde människan. Var och en av oss skapar vår framtid, utvecklar vårt liv, vår familj, våra samhällen, städer, länder och världen. För att förverkliga drömmen om Europa och världen, måste vi våga ta beslut här hemma – vid köksbordet, i vardagen, i företaget, i valen, i kommuner, regioner och i riksdagen. Men – det räcker inte. Vi måste också säkra öppna, demokratiska, effektiva och så tydliga offentliga beslutsstrukturer som möjligt på vår kontinent och för den delen i världen. Genom det fördrag som ligger på vårt bord idag skapar vi bättre förutsättningar än hittills - för att göra detta möjligt.

H/F talman – det har krigats mycket på vår kontinent genom historien. Men Sverige och övriga länder har också visat att vi lärt av detta. Den tanke som fanns om att svetsa samman länder som lidit av återkommande krig har visat sig hållbar och lockat allt fler. Nya länder har anslutit sig till den Europeiska gemenskapen. Länder och människor befrias från förtryck – från gamla strukturer och inspireras i denna stund av det nya Europa som växer fram. Istället för att bygga murar och hinder för människor att röra sig, utbilda sig och jobba där man vill har vi rivit ner gränser och hinder. Det ger alltfler människor på vår kontinent hopp om en bättre framtid – om ökad frihet, om fler livschanser och möjligheter – parat med rättssäkerhet och trygghet. Vi är på väg bort från ett delat Europa – vi växer alltmer samman. Utmaningen är att forma ett Europa och en värld där människorna får leva i frihet, säkerhet och rättvisa.

H/F talman – det finns många som tvekar om ett mer gränslöst Europa, som ändå söker sätta upp låga eller höga staket eller till och med små murar för att både stänga inne och ute människor. Ändå vet vi i denna kammare - av vår erfarenhet - att öppenhet och frihet med god samhällsstyrning, gör att välståndet blomstrar medan protektionism lägger krokben för utveckling. Det vi med dagens fördrag söker skapa är en bättre fungerande, mer demokratisk och maktdelad struktur som blir mer rättssäker för oss alla. Ett regelverk som skapar så goda förutsättningar som möjligt för politiken att verka, för att forma svar på vår tids utmaningar. Visserligen tycker Centerpartiet att det regelverk vi idag behandlar inte är fullt så tydligt som vi skulle önska – men H/F talman det fördrag vi idag ska ta ställning till är avsevärt mycket bättre än alternativet - det Nice-frödrag som gäller idag och som vissa verkar vilja hålla fast vid.

Lissabonfördraget ger EU möjligheter att enklare öppna dörren för nya medlemmar – för hela Europa - det är bra. Centerpartiet välkomnar alla som vill och når kriterierna. Fördraget ger en tydligare och öppnare beslutsordning än det gamla Nice-fördraget. Genom att anta det nya stärker vi det demokratiska inflytandet över den Europeiska politiken - genom att Europaparlamentet får medbeslutande i de frågor där vi ger EU exklusiv makt. Med det nya stärker vi mänskliga rättigheter – dels genom att EU:s rättighetsstadga får rättsverkan och dels genom att EU med det nya fördraget kan ansluta sig till Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Lissabonfördraget ger sammantaget EU större förutsättningar att fatta beslut med fokus på att lösa sakfrågor istället för att idka byteshandel mellan äpplen och päron – genom att kvalificerad majoritet blir det vanliga sättet att fatta beslut. EU får också med det nya bättre möjligheter att ta sitt globala ansvar – vi får en tydligare ordning på utrikes- och säkerhetsområdet. Med det nya fördraget överlämnar vi helt klart en del makt till EU-nivån – främst för att bekämpa den gränslösa brottsligheten men vi gör det därför att vi vet att tillsammans når vi längre än vad vi gör själva. Samtidigt blir det – på de områden där vi överlämnat makt - till skillnad från idag en ny roll och tydligare roll för de nationella parlamenten. Vi ger oss alla bättre möjligheter att nå längre när det gäller kampen mot gränsöverskridande brottslighet, mot människohandel och terrorism samtidigt som rättsäkerheten och vår granskningsroll i dessa beslut stärks.

H/F talman – på detta sätt kan jag gå vidare och på i stort sett alla punkter konstatera att även om fördraget inte i alla delar motsvarade våra förväntningar så är det ett klart steg framåt i förhållande till dagens Nice-fördrag. Nice-fördraget – som också det var en kompromiss, den som då var möjlig - är inte ett alternativ som jag och Centerpartiet vill hålla fast vid.

Det var ju också i ljuset av denna kompromiss som vi medlemsländer beslöt att kalla samman ett konvent för att lägga fram ett förslag om EU:s framtid. Det var historiskt och aldrig tidigare har så många deltagit i dialog kring hur vi ska forma regelverket för vårt gemensamma beslutsfattande. Den svenska riksdagen har varit klart delaktig, vi utsåg 2002 ledamöter till konventet . Vi diskuterade riksdagens syn på framtidsfrågorna i flera omgångar. Så diskuterade också andra medlems- och kandidatparlament sin syn på frågorna. I Sverige pågick också många diskussioner utanför detta hus - kring de förslag som kom fram. Bortåt 200 aktiviteter och fler än 130 organisationer lämnade in synpunkter – då. Nu har många fler tillkommit i remissrundan. Processen har varit lång. Konventet resulterade i ett förslag till fördrag som den förra regeringen skrev under med stöd av en bred majoritet här i riksdagen. Sedan dess har vi haft ett val och nu ska vi som ett av de sista medlemsländerna ta ställning till ett i delar justerat fördrag. Ett fördrag där bl a EU:s symboler som flagga och hymn har försvunnit och parlamentens inflytande på EU-nivå stärkts. Ett fördrag som vare sig är smalare eller vassare än det förra förslaget – men ett fördrag som är förenligt med vår grundlag, ett fördrag som vi fattar beslut på fullt i enlighet med vår grundlag och med konstitutionell praxis ifråga om EU:s ändringsfördrag. Ett fördrag som vi ska ta ställning till självständigt – utifrån vår vilja, precis som alla andra medlemsländer. Det är vi som är fördragets ägare.

H/F talman – fördraget som idag ligger på vårt bord är en regelbok för det gemensamma arbetet på att utveckla vårt gemensamma hållbara Europa, där den inre marknaden förverkligas, där vi säkerställer ökad sammanhållning och ett förbättrat miljöskydd, främjar ekonomiska och sociala framsteg, respekterar mänskliga rättigheter, grundläggande friheter och rättsstatens princip. Ett EU som underlättar för människor att förverkliga sina drömmar, ta vara på sina livschanser – utan alla de hinder som byggts upp genom åren. Regelboken vi idag ska ta ställning till måste sedan h/f talman användas av oss i denna kammare liksom av alla andra för att med mod möta kommande utmaningar. Vi - som är övertygade om att människors makt och möjligheter måste öka, som vill se ett fritt, grönt och rättvist EU kommer att göra det vi kan för att inom detta fördrags ram politiskt forma ett smalare men vassare EU.

Bifall till Utrikesutskottets betänkande.

onsdag 5 november 2008

Tid för klarhet om Klusterbomber..

Så närmar vi oss med stormsteg den tidpunkt då Sverige måste bekänna färg. Ska vi inte bara rösta ja till förslaget att stoppa anvädningen av Klusterbomber utan faktiskt också underteckna det? för mig är det helt klart at Sverige måste resa till Oslo i december och underteckna avtalet. I annat fall tappar vi trovärdighet. Vi kan inte argumnetera att andra ska sluta använda Klusterbomber om vi själva inte är beredda att göra det. Vi har nu senast i Georgien sett effekterna av detta vapen. Detta vapen ska inte användas och vi måste verka för att det blir fallet.

Jag har full förståelse för att regeringen måste fundera och analysera avtalets konsekvenser för Bombkapsel 90 och för Sverige. Men, vi som land anser ju inte att säkerhetsläget är sådant att vi måste satsa vare sig på värnplikt eller försvar av gammalt snitt. Det som torde vara mest näraliggande är deltagande i olika internationella fredsinsatser i FN:s regi. Inte är det väl någon som anser att klustervapen ska inte i FN-insatser... oavsettt om det är samordnat inom EU eller Norden eller ...

Det som nu framkom från Finland gör att jag anar ugglor i mossen. Ska bli spännande att se om det argumentet kommer att brukas i den fortsatta diskussionen.

Obama - Biden - seger för möjligheter

Grattis till möjligheterna - för hopp, för förändring och för tilltro till att en bättre värld är inom räckhåll. Har nyss lyssnat till Obamas segertal, fällt några tårar och väntar på de sista resultaten. Har sovit några timmar, men vaknade lagom till talet i Chicago. Oavsett allt annat har USA:s väljare nu vänt blad i historieböckerna. Att det blev möjligt beror inte först och främst på vad folk tyckte om Mc Cain - utan på hur man kände för George W Bush och vad hans era fört med sig för USA och världen. Noterar att dollarn stiger och oljepriset sjönk..även här en fläkt av hopp om något nytt och bättre.

Men det historiska som hänt sänder ut en klar signal till resten av världen - USA vill mer och vågar göra annorlunda. Sedan ska vi vara realister - inse att det som nu börjar ändå tar vid där det förra slutar, att alla förhoppningar inte kommer infrias och att det är tuffa tider framför oss. Men, kan USA så kan världen. Må människor och ledare inspireras av demokratins möjligheter och visa att förändring är möjlig för människor över hela vår glob - för barnens och framtidens skull. GRATULERAR!

tisdag 4 november 2008

Hopp - för många

Hopp. Det är något som väcker liv, som får människor att drömma, att våga, att handla och som får oss att lyfta oss själva i kragen. Motsatsen krymper, väcker mindre ädla känslor och många rädslor. I grunden handlar vårt intresse för USA:s presidentval om att Obama kunnat ge en känsla av hopp till många människor. Han kan om några timmar ha gjort det omöjliga möjligt. Det väcker känslor och hopp om fler möjligheter för flera runt världen.

Obama kommer att få kämpa hårt för att leva upp till väljarnas förvätningar. Det är den stora risken, han har fått förkroppsliga så mångas hopp att det blir lätt att han får möta besvikelsernas skuggor. Då gäller det att hålla fokus - både som väljare och som vald.

Själv känner jag stora förväntningar på ett nytt ledarkspa för både USA och världen. Ett ledarskap som förmår höja blickarna, som våggar tänka och göra nytt - som genom sitt agerande än en gång kommer att bli förebild för förändring. Världen behöver starka röster för mänskliga rättigheter, demokrati och hållbar utveckling. USA har devalverat rätt många värden som nu måte restaureras på nytt. Jag hoppas - jag också!

torsdag 30 oktober 2008

Grundlagsfinal..

Så ser vi då efter 4 år slutet närma sig med stormsteg. Grundlagsutredningen ska snart jsuteras och före jul överlämnas till Beatrice Ask. Ska vi bli ense eller inte - ja osvuret är nog ändå bäst. Sedan är väl frågan om alla är eniga...eller om någon viker av. Det krävs förstås vilja från alla håll. Själv skulle man ju önska att vi kunde ta ett rejält kliv för att verkligen reformera vår Regeringsform - vår främsta grundlag. Men, den bollen ville ingen spela på - så då blir det istället de mindre stegens väg vi vandrar. Men, trots detta - en bra bit kan man ju hinna på denna tid. Men, som sagt - vi närmar oss sanningens minut. Den här veckan har grundlagsfrågorna stått i fokus - men nu övergår jag till ELDR:s kongress på hotell Clarion. Hoppas Lena Ek kan bli invald i byrån - som styrelsen här heter. Mötte förresten Kasianov bland de första när jag kom dit. han har blivit invald som parti i ELDR - jo, jo.
Strax innan detta hann jag med mötet med president Saakasjvili - mest för att få en bild av hur han resonerar och agerar.
Nu ska jag ge mig av till Stadshuset och mottagning för ELDR-delegaterna - men det känns lite motigt med tanke på ovädret utanför huset. Som vanligt - Allhelgonahelg och (snö)oväder...

måndag 20 oktober 2008

EU-fördrag i fokus

Så har jag fått den dag för inläsning som jag så länge känt behov av. Hårt fokuserad på det nya fördraget har jag nu trängt igenom den proposition som vi ska behandla i Utrikesutskottet. Lite märkligt att det blir hos oss detta ska avhandlas. Hade förväntat mig och pläderade för att KU borde pröva det och tidigare gällde sammasatt utskott. Men, något skäl till varför ingetdera nu blev aktuellt får jag väl anta att det finns. En spekulation rör att (s) vill runda Morgan Johansson som ju sitter i KU och KUU.
Oaktat detta så är det en rätt spännande läsning - men ack så omfattande. Utskottet ska börja behandla detta imorgon - med Malmström på plats. Intressant att se hur socialdemokraterna gör. Blir det samma hållning här som den senaste tiden kan det bli lite turer. Här krävs ju att det blir 3/4 majoritet i omröstningen så småningom. Vi ahr ju några hos oss också som driver grundlagsordning för omröstning.
Så började denna vecka och i slutet bär det till Paris för samtal om subsidiaritetskontroll med övriga parlament. Men, däremellan blir det allt både Japans ambassadör, Georgien, grundlagsfrågor och så en heldag med Partistyrelsen...samt vanligt utskottsarbete och internjobb i gruppen. Och så blir det forskningspropp...

fredag 3 oktober 2008

Medias frihet

Sitter just nu i parlamentet här i Strasbourg och lyssna rtill debatt om Medias frihet. Nyss talade en av våra ryska ledamöter om de problem som föreligger till följd av att media i väst inte ger rätt information. Hur Ryssland ska hantera detta är en fråga att fundera över, sa hon. Inlägget ger en tydlig bild av en grundläggande kulturkrock som finns. Jag tror inte att vi förstår varandras grundläggande villkor. Börjar fundera över hur dessa parlamentariker som försvarar sin regering och naturligen sitt land, ska kunna se och verkligen lyssna till andra och se att det kan ligga något även i vad vi andra säger. Det verkar vara bara en fråga om att vi alla är felinformerade, men inte de. Förhoppningsvis kommer de också på sin kammare att fundera en del över läget och kanske tänka över läget. Nu kommer ännu ett ryskt inlägg...75 000 media registrerade och 60 000 av dem var skriftliga..en osynlig hand som tystar..inte ett enda av västs media ville rapportera om vad som hände i Georgien förrän ryska tanks rullade in - då satte propagandamaskeneriet igång för att inte visa vad Georgien hade gjort. Jaha, så kan man också se det.

Snart dags att kasta mig hemåt för att smälta denna konfliktfyllda vecka. Ryssland - Georgien har verkligen varit på högkant hela denna vecka - även i denna debatt om en mediarapport. Jag har aldrig tidigare så tydligt fått uppleva de skillnader i synsätt som verkligen denna parlamentariska församling brottas med. Det är en lång resa som krävs om vi ska nå målet för Europarådet. Frågan är om vi kommer att kunna göra den tillsammans och hur då alternativet ser ut. Litte klyligt ute nu - på många olika sätt.

tisdag 30 september 2008

Höst i Strasbourg!

Sitter just nu och lyssnar på slutplädering gällande en rapport om Bosnien-Herzegovina. Ännu ett av våra känsliga transitionsområden på vår kontinent. Samtidigt fortsätter samtalen om Ryssland och deras angrepp på Georgien...den stora DEBATTEN under denna session. Det känns som att det blivit höst i Europa just nu. Inte enkelt och inte ljust...men ändå viktigt att det nu förs öppna samtal där olika perspektiv bryts och möts. Inte med vapen - utan med ord. Vårt ordförandeskap har också varit synligt idag när Frank Belfrage väl företrädde oss. Det rådde viss uppmärksamhet att Carl Bildt inte var närvarande - men han är ju på statsbesök i Ukraina - en stat som också har behov av Europarådets stöd. Det är uppenbart att Ryska parlamentariker jobbat på rejält för att söka mota in alla "kontakter" i fållan. Det är märkligt att lyssna till hur de uppenbart driver sina teser - p g a att Georgien byggt upp sitt försvar och fått stöd från NATO måste det vara ett hot mot Ryssland, ett hot som måste avvärjas. Också märkligt att de - som så hårt hävdat den teritoriella integriteten nu själva valt att bortse från den. De har gjort det dubbelt - också genom det snabba erkännandet av båda territorierna.
Men, detta är inte en lätt fråga i någon av våra grupper och inte för rådet som sådant. Nu får vi se var det slutar för Europarådet - men mycke tstår på spel. Hur vi agerar här öppnar dörrarna för framtiden. Just nu har vi röstat fram en klar markering att Kosovo inte kan få användas som ett presidensfall. Det gällde då BiH...men gäller självklart även Georgien och de båda frusna konflikterna i Syd-Ossetien och i Abschasien.

fredag 26 september 2008

FRA - har landat?


Diskussionen har pågått...själv har jag bara befunnit mig i perifert samtalsläge...under sommaren och fram under allmänna motionstiden. oron har varit tydlig och betydande. Vårt inspel i mitten av augusti togs väl emot. Men inte av alla och visst känns det rätt trist att sakfrågan ibalnd kommit i andra hand. Men bakom ligger förstås ett genuint intresse av att åstadkomma ett rejält integritetsskydd för signalspaningen i kabel. Nu har vi nått dit. Så långt som vi nu drivit frågan trodde ingen av oss skulle vara möjligt de där dagarna i juni när hela havet stormade. Domstolsprövning, uppstramning av syftet, begräsning av vilka som kan inrikta spaningen - ingen polisiär verksamhet, ingen tull eller skatteverk. Hur polisen och SÄPO skall hantera detta får utredas. Sedan blir trafiken inte tillgänglig för FRA - bara i de delar de fått tillstånd av domstolen. Detta kopplat till tillstånd för de sökbegrepp som ska användas. Det blir inte mycket kvar av det gamla beslutet - men lag skall med ny lag ändras och så sker de facto här. Så här kan det gå till i en demokrati som inte är toppstyrd. Hörde med visst intresse hur Birger Schlaug i TV-soffan i morse varnade miljöpartiet för att tro att de skulle komma längre med (s).

Alla har lärt sig av detta - både i och utanför riksdag och regering. Gott så. Det har aktiverat och engagerat men också visat att riksdagen är första statsmakten. Vi lär få se det igen.

Den nya FRA-lagen ska nu formuleras utifrån den överenskommelse som träffats. Man kan inte utesluta att det bor ngn liten djävul i detaljerna/det finstilta, men den lär bli upptäckt under remissrundan. I debatten har det låtit som att det snickras hemma och sedan utan vare sig lagråd eller remissynpunkter tar riksdagen beslut. Så kommer det inte att gå till. Av vad som sagts skall förslaget remissas på sedvanligt sätt - ingen snabbremiss. Sedan får det skrivas prop som läggs på riksdagens bord. Vi måste ha lagen på plats före 1 okt 2009. Så, vis av erfarenhet, kan det nog rinna lite mer vatten under broarna innan allt är klart.

För övrigt kan ag inte låta bli att kommentera ett inlägg i Ring P1 imorse. En dam som inte tyckte att pensionärerna skulle missunna ngn "jobbavdrag". Hon gav mig en tankeställare. Vi har ju avdrag för arbetsresor också. De leder till lägre skatt, men bara för de som arbetar. Men det är en rätt hög insats som alla får betala själv. Det finns flera områden där det skiljer i skatt till följd av olika avdrag - är det inte rättvist i grunden?

måndag 22 september 2008

Finanskrisen...och pensionärerna

Hemkommen från Ost-Asien och intressant resa. I Kina lärde vi bl a om den auktoritära kapitalismen eller marknadskommunismen och dess hantering av finanserna. Snacka om risker för bubblor...
Å andra sidan har vi sett hur USA mött den finansiella kris som drabbat oss alla den senaste tiden. Stora pengar och stora hål i statens finanser..Det måste rimligen leda till att en stor konsumtionsmarknad svalnar rejält under en tid av återhämtning.
Känns mot den bakgrunden gott att vi själva inte valt vänsterns väg att slösa genom att anställa 145 000 personer (i den storleksordningen) inom offentlig sektor. Inga budgettak vill de ha och med den ordningen krävs det nog ingen Einstein för att inse att det skulle ha blåst orkan i den svenska ekonomin idag. Nu har vi jobbat ihop lägre statsskuld och överskott i finanserna som delvis kan användas för att stötta jobb och företagande och satsa framåt när ekonomin försvagas. Men, även här handlar det om att ta det lite piano så inte vi binder ris åt egen rygg. Det måste finnas reserver att ta av om det kärvar ytterligare.
Diskussionen om pensionärernas situation är viktig. Vi sänker nu skatterna även för dem och förbättrar en del stöd - inkl förbehållsbeloppet. Men, när (s) talar om hur eländigt det är med de olika skatterna så kan man ju fundera över om det blir bättre för pensionärerna om man höjer skatterna för vanliga inkomsttagare? Det rimliga vore väl att kämpa för att få resurser att även sänka skatterna för pensionärerna ytterligare...Med det nya pensionssystemet kommer ökad tillväxt att höja pensionerna rejält 09 och 10. Det är ju direkta länkar mellan ökad tillväxt och höjd pension.

lördag 30 augusti 2008

Från DMZ...

Intensivt men väldigt bra i Seul. Igår en fullmatad dag med många olika intryck. Bra samtal med vice utrikesministern, med ordföranden i utrikesutskottet och sedan med ett antal olika thin-tanks kring relationerna i denna region. Sedan har vi idag varit i den Demilitariserade zonen runt 38:e breddgraden. Märklig upplevelse men oerhört intresant. Lyssnat till spelteorier som öppnar och breddar intrycken av denna regions utmaningar. Efter en heldag där så blev den en tur på stan ikväll. Varmt - nära 27 grader skulle jag tro och vilket gatuliv.....!!!!! Affärer i massor, fok i massor - unga och många tjejer som rör sig ute utan bekymmer. Verkar i vart fall vara en genderöppning så långt...Har nog aldrig upplevt ngt liknande som i denna storstad. Men den utstrålar vänlighet och kommersialism... Alltnog, efter lite mat och rundvandring åter till hotellet för att packa och förbereda inför morgondagen - till Peking.

Samtidigt med detta så lyssnar och läser jag Obama och nu senast om Mc Cains vicepresidentkandidat Sarah Palin. Obamas tal var enastående och värt att lyssna på. Hörde det i repris...och kan göra det igen. I det konventet kan man också tala om energi som utstrålas. Blir en utmaning för republikanerna. I avvaktan på valutgången står en del stilla och annat rör sig i de internationella relationerna. Gläds åt att Singaporegruppen inte gav stöd för Putins Georgieninblandning. De måste inse att de gått för långt och Ryssland måste ordna sin reträtt. Allt annat kommer att skapa betydande problem för oss alla.

Får nu se om jag bloggar vidaqre från Peking...eller om det inte går.

torsdag 28 augusti 2008

Seul....

Så har jag lämnat Japan och ett varmt och fuktigt Hiroshima för att landa på "officiellt" besök i Seul. spännande att byta storstad - här bor ca 10 miljone. När jag jämför med storstaden Tokyo så känns det som om detta är en mer levande stad. En spännande kärna och skyline kan jag tycka. Landet är oerhört intressant och vi har i våra kontakter idag fått en väldigt bra introduktion till flera av de frågor som vi vill söka djupseende. Tufft program på fredagen men ser fram mot det med nyfikenhet.
Samtidigt kan jag inte låta bli att kasta ett nyfiket öga på CNN och deras rapportering från det som händer i Denver. Visst känns det som att det Demokratiska partiet just nu har fått den sving de önskat - for Change. Det som hände idag och Hillary Clintons agerande har bäddat för den enighet som partiet så länge hoppats på. Skulle gärna varit där, men får nöja mig med att som de flesta andra följa via media på avstånd. Fantastiskt att kunna göra det - när jag vill själv.
Det kommer att bli ett tufft val...
Ser nu att Ryssland inte får direkt stöd för sin hållning i Georgien-agerandet av de närmast sörjande - d v s de som Ryssland har det största trycket på. Som sagt, det luktar unket och det är bara att hoppas att vi kan vara samfällda och mer kreativa än i hístorien och än Ryssland i vårt agerande inom EU. Nu gäller upp till bevis. De som blivit nya medlemmar torde avkräva de gamla svar - de vet hur det kan bli om budskap och handling spretar. Vad menar vi i EU med Grannskapspolitik till skillnad från Ryssland.
Om man inte ska fokusera för hårt på Georgien kan man alltid titta på Zimbabwe och våndas. Ska vi även här få se demokratin trampas under en åldrad ledares stövlar? När ska det taq slut och när ska Sydafrikas ledare nå ett VERKLIGT resultat?

onsdag 27 augusti 2008

Salamimetoder...

Fortsätter våra samtal och möten här i nord-ost-Asien. Igår kom besekdet fårn Nord-Korea att de tänker bryta stängningen av sin nukleära verksamhet - reaktor och kärnvapenprogram. Flera av de japanska politiker jag talsde med var förga förvånade. De använder Salamimetoden och söker skära så smala skivor som möjligt menade de. Utan kärnvapen har de inte ngt att förhandla om. Intressant att det kommer nu och nyligen fick vi ett utfall mot bl a Sverige för att vi finns i Panmunjom - stilleståndslinjen mellan nord och syd. Jo, jo - man kan funera om det rör sig lite extra på flera fronter just nu... Ska själv besöka gränsen nu på lördag och möta de som verkar där. Just nu förbereder jag mig inför besöket till Syd-Korea eftre en hektisk tid här i Japan. Idag besökte vi fredsparken i Hiroshima och lade en blomma för att hedra offren. Det är ofattbart det som hände och man blir förvånad över att det idag bor över 1 130 000 personer i denna då helt utblåsta stad.

Försöker efter bästa förmåga följa med vad som rör sig i Georgien och måste säga att det ryska erkännandet och en del uttalande som gjorts gör att vi får all anledning att ställa ett antal frågor. De talar om sitt grannskap...men med grannar söker man väl goda relationer och inte vill man gräva ner militär personal inne på deras mark. Det som nu börjar hända på vår kontinent sänder en lätt unken doft genom rymden. Hur kommer de att agera på den Asiatiska sidan. Utvecklingen följs med intresse... Själv ska jag fortsätta att lyssna - även här. När misstroendet breder ut sig måste vi våga söka också förtroendeskapande åtgärder. Rädslan är en dålig reskamrat.

söndag 24 augusti 2008

OS-avslutning i Tokyo

Efter en lååång resa från som startade i Stockholm kl 13.45 och slutade i Tokyo 10.05 lokal tid - d v s efter runt 14 timmars flygresa har vi nu nått slutet på den första dagen. Med bara ngn timmes sömn känns det. Men allt gick bra, sånär som att en av delegationen blev kar hemma p g a sjukdom. Vi är nu sex i delegationen så det krävs att vi alla jobbar på. Nu lyssnar jag på japasnka direktsändningen från OS-avslutningen från Peking. Beckham sparkade just ut bollen...Ser ut som om London vill bjuda på lite av självdistans..
Alltnog, dagen har handlat om att hålla sig vaken. Vandrat runt en del och sedn var det dags för briefing på ambassaden och en arbetsmiddag. Bra och givande. Japan, världens näst största ekonomi - har oerhört mycket att ta in. Ser väldigt intressant ut inför morgondagen med att lyssna in och föra dialog inte mist med biståndsmyndigheten. Japan har ju som demokratiskt land i ett Asien som inte är bortskämt med demokratier en viktig roll att fylla. Hur läser de världen från sin horisont..? Nyfiken på att lära och samtala de kommande dagarna.

fredag 22 augusti 2008

Asien nästa...

Håller nu som bäst på att skifta fokus från FRA, Georgien och Ryssland och andra spännande frågor till Japan, Sydkorea och Kina. SKa under de kommande 14 dagarna leda en delegation ur Utrikesutskottet på en arbetsresa till dessa ländet. Blir ett tufft program - som alltid när vi är ute. Men ack så intressant också att få möjlighet att se, höra och ta in mer av den politik som präglar dessa länder. Handlar om utrikes- och säkerhetspolitik, menockså om krig och fred, om bistånd, om handel och utveckling samt klimatfrågor. Självklart blir det också MR och demokratifrågor när vi besöker Peking. Dock ska vi också besöka den provisn som drabbats av jordbävningen.
Har inte bestämt mig om jag tar med datorn - men troligen och då ska jag försöka lämna lite intryck här allt eftersom.

onsdag 20 augusti 2008

Pakistan - på väg...

När Musharraf fängslade domare så hällde han bensin på den eld som rätt länge brunnit i Pakistan. Det faktum att han blev "civil" president, att val genomfördes om än under väldigt speciella omständigheter kunde inte hindra den utveckling som renderade i hans avgång. Det som bekymrar är förstås att det inte är helt enkelt att se hur partierna klarar att hantera den uppkomna situationen. Ett turbulent Pakistan är ett hot på flera sätt mot fred och stabilitet i regionen. Risken för nya framstötar från Taliban-grupperingar ökar - men även inre motsättningar riskerar eldas under. Här har vi ett folkrikt kärnvapenland som från och till tagit till stora ord i relation med grannen Indien. Vi har den speciella relationen med USA i kampen mot terrorismen. Området är mycket komplext och därför viktigt att de stora partierna i Pakistan förmår ta ansvar för att leda landet vidare mot demokrati, rättstat och därmed mänskliga rättigheter. Därmed kan vi även hoppas på en tydlighet också från Pakistans sida mot de grupperingar som söker fäste i gränstrakterna mot Afghanistan. Tills vidare gäller att Pakistan helt klart är på väg - men ännu inte helt tydligt vart!

onsdag 13 augusti 2008

Vad kan kallas fredsstyrka?

Nu har såväl Georgiens president som Rysslands d:o skrivit under fredsavtalet. Verkar var en hel del oklarheteer kring vad det står för.När jag läser signaler om att Medvedev sagt att om det finns fickor som gör motstånd så ska de likvideras funderar jag på vilka fredsstyrkor vi ser agera. Har de uppdraget att vara fredsframtvingande, ett kapitel 7-uppdrag? Hur har de agerat mot separatisternas våldsanvändning? Blir de ryska truppernas agerande ny standard för fredsbevarnade trupp - i vart fall i den östra delen av Europa? Agerandet verkar spegla den gamla bilden av att den finns en rysk hemissfär där ingen annan gör sig besvär. Ska detta agerande godtas som fredsstyrka - vilken världsmakt kommer då att lägga detta som nytt golv för sitt agerande i någon annan konflikt. Krävs en diskussion kring vad som kan ges epitet fredsstyrka....Fördöm det ryska agerandet säger jag - tveklöst.

Idag fick jag via ryska ambassaden en uppmaning från federationsrådets rådskammare i Duman. När jag läser den häpnar jag. Där skriver de att Georgien, med aktiv support från utsidan, genomfört en akt av folkmord, massiva övergrepp på mänskliga fri- och rättigheter, barbariskt förstört städer och samhällen. Mot denna bakgrund tar ryska federationen till legitima åtgärder för att hantera konflikten. Det är uppenbart säger de att de grövsta brotten mot mänskligheten har begåtts av Georgien och de vill ha stöd för en särskild tribunal! De uppmanar parlament och människor i världen att fördöma Georgien...!!!!! Så kan det låta, när den ryska björnen tar till orda utan tillstymmelse till att se sig själv i spegeln. Men visst - alltid lurar det någon och skrämmer andra. I vart fall kan denna retorik användas som tillhygge i andra "lämpliga" sammanhang.

För min del känner jag än mer hur rätt vi gjorde när vi från ALDE och svenska delegationen i Europarådet agerade för att söka hindra en rysk president i europarådets parlamentariska församling. Nu måste vi alla i den miljön ta oss en rejäl funderare på hur detta agerande ska kunna mötas. Det drar ihop sig till en rejäl parlamentarikerdiskussion i församlingen. Misstänker att många söker stoppa detta...men här krävs eftertanke före likväl som tydligt och klart agerande.

För övrigt hörde jag att FRA faktiskt snabbt lyckats fokusera och ge underlag kring det som hände. Alltid något! Var på givande FRA-diskussion idag....

måndag 11 augusti 2008

Georgien behöver vårt stöd

Det som händer i Georgien just nu får nackhåret att resa sig. Den ryska björnen är på vandring.....spåren förskräcker. Det som nu rapporteras - att de ryska trupper som skulle hålla fred - även i Absachien - inte klarar av att hindra dessa separatister att beskjuta Georgiska trupper är häpnadsväeckande. Ska de hålla fred får de väl hindra krig, inte heja på och uppenbart elda under genom att själv delta på separatisternas sida. Är det så som Ryssland vill att andra ska agera i internationella konflikter - öppna eller frusna? Tror de att de kan komma undan kritik genom all gas- och oljeexport till väst? Anser de sig nu så starka att de börjar testa sitt handlingsutrmme..?Vilken blir då nästa stat som har ryska medborgare att försvara? Står Baltikum på tur eller blir det Ukraina? Bilden de verkar vilja frammana är från kalla kriget - att Ryssland har sin intressesfär där de anser sig ha rätt att agera självsvåldigt. Men, världen har faktiskt ändrat sig. Vi har många gamla öst-länder som medlemmar i EU. Ryssland liksom nästan alla andra Europeiska länder är med i Europarådet. Det som nu händer ger oss i många fora anledning att fundera över en ny strategi vis-a-vi Ryssland. Uppenbart har de sina politiska mål - och uppenbart är de inte bara fredliga.....

söndag 10 augusti 2008

Oacceptabelt Ryssland

Det är fullkomligt oacceptabelt att Ryssland militärt gå in i ett självständigt grannland. Det minner om den mörka historien. När man läser president Medvedevs kommentar blir man - förutsatt att den är rätt återgiven - mörkrädd. Visst har vi hört detta sägas förut, i en annan tid - en ledare uttalar rätten att skydda ryska medboragre var helst de finns. Här talar vi inte om ryska medborgare som semestrar i Georgien, utan om medborgare i ett annat land. Visserligen finns det mellan Syd-ossetierna och Georgien en tydlig konflikt, men det ger inte Ryssland rätt att bomba Georgien. Det faktum att man delat ut ryska pass är i sig mycket märkligt, men jag har mött det även i andra områden som gränsar mot Ryssland. Skall nu också de områdena känna sig hotade av grannens militärmakt? Det sagda öppnar en avgrund för många människor och jag förstår att ivern att gå in i NATO växer. Att Ryssland som stort land och som brukar hävda icke-inblandning i inre angelägenheter nu tvärtemot sin egen doktrin militärt går in i ett suveränt grannland kan aldrig accepteras. Ryssland har inte blivit angripet, har ingen folkrättslig grund för att agera. När jag såg tandemledarna Medvedev och Putin tala i TV ikväll infinner sig frågan - kan de verkligen lura några? Putin talar om folkmord...Hur var det nu senast med Tjetjenien? Har alla brott som gjorts där noterats av oberoende granskare och de skyldiga straffats?
Det som nu hänt kan icke accepteras och jag förväntar mig ett tydligt klarspråk från EU i denna del. Själv ska jag nu pröva hur frågan kan prövas i Europarådet. Ska söka kontakt med mina Georgiska kollegor....

fredag 18 juli 2008

GRATTIS Mandela

Visst är det fantastiskt att min och många andras frihetshjälte framför andra Nelson Madela fyller 90 år idag. Jag såg nyligen hyllningarna i London och kunde inte hålla tårarna tillbaka när han stod inför oss alla och berättade att hur han tagit sitt ansvar men att det nu var dags för oss andra att ta vid. Så otroligt starkt av honom. Hans personliga resa är ofattbar, men det finns alla skäl för oss att ta lärdom och inte bara hylla. Läste nyss om hans budskap att det var bättre med dialog och att bygga för framtiden - tillsammans, än att odla hat. Så klokt och så konstruktivt i den värld där alltför många ägnar sig åt att odla hat för gamla oförätter. Hat och rädsla är dåliga kompisar. GRATTIS Mandela....

torsdag 17 juli 2008

FRA-snack istället för eftertanke

Lyssnar just på Rapport och hör mina fp-kollegor tala om vad de ska göra och inte göra i FRA-frågan i höst. Hur tänker de, frågar jag mig. De vet ju att lagen gäller, att beslutet redan är fattat och därmed krävs en hel del för att häva den lagen. De och vi alla kan skriva hur många motioner som helst, de leder ju i bästa fall till tillkännagivanden. För att få ett utskott att gå längre krävs mycket och inte minst en majoritet. Vi har ju prövat att via riksdagen stifta lag direkt, men stött på patrull i beredningsfrågan så det är inte helt enkelt. I annat fall gäller då ett tillkännagivande. Men, vi alla vet att också i ett sådant fall gäller för regeringen att den kan göra vad den vill. Det krävs en vilja hos regeringen för att något ska hända. Måhända vill mina fp-kollegor söka framstå som handlingskraftiga...men risken är väl uppenbar att det bara blir mer snurrigt. När Rapport säger att lagen aldrig kanske träder i kraft, då ger man inte korrekt information till tittarna. Om fp-gruppen nu inte vill ta vara på möjligheterna att handla för att åstadkomma bra förändringar i höstens proposition, varför gjorde de då inte slag i saken och röstade nej direkt. De fyra hade ju själva kunnat fälla lagen, men det gjorde de inte. Känner själv att det krävs rätt mycket jobb för att nå förändringar, men det är den enda vägen som kan åstadkomma något direkt. Varför vill de söka spela bort detta genom att tala om att rösta för oppositionen. Vet de hur oppositionen kommer att ställa sig till förslaget i höst? Avslår de blankt? Vill de bara göra ett tillkännagivande? Nej, nog handlar det om att fortsätta hålla trycket uppe i frågan - men frågan är om vi inte borde tänka efter före för att se om vi når framgång i sak och inte enbart i mediauppmärksamhet just nu.

tisdag 8 juli 2008

G8-ledarna och klimatet

Goda nyheter lyssnar jag in från G8-mötet i Japan...Värt att notera är att även USA med Bush vid rodret är med på noterna när det gäller att reducera koldioxidutsläppen till 2050. Det är en god grund att arbeta utifrån inför Köpenhamnsmötet nästa höst. Då ny president i USA och förhoppningsvis ett ökat tryck på att nå fram till ett hållbart avtal för att ta ner klimatgaserna till vad jorden tål, med ett antal kontrollstationer på vägen. Om vi samlas kring målet så fokuseras debatten på vägen dit. Lär bli en hel del debatt - men centralt är viljan att låta mångfalden och inte enfalden vägleda. Eftersom inga intressen torde stå tysta - gäller det bara att höra och våga dra nödvändiga och hållbara slutsatser. Gäller att inte skjuta till de sista åren vad som kan och måste göras i närtid.

För övrigt så hör jag också om öppningar i FRA-debatten som finns alla skäl att glädjas åt. Allt som ska göras är nästan aldrig redan gjort...

måndag 7 juli 2008

Så blev jag med blogg..

Skrev för en tid sedan på min hemsida att jag skulle fundera på att skaffa blog i sommar... Nu när regnet öst ner över Södertälje och skapat lite extra rådrum för mig att fixa hemmafronten så föll det sig så att jag faktiskt blev med blogg. Jag har mina tvivel till hur ofta jag kommer att skriva ner gott och politiskt blandat, men hoppet finns och det lever jag på.
Har efter attdragit runt en hel del den senaste tiden kännt att det måste finnas utrymme också för både glada politiska nyheter och ett glatt samtal i denna miljö. Det fick mig att ta steget....och starta min blog. Välkommen att följa med på resan....