måndag 24 november 2008

Budgetdebatt i Södertälje

Deltar idag på budgetdebatt i Södertäljes fullmäktige. Har bara varit en kort stund i Stockholm - hos Per Unckel för att söka avrunda Grundlagsutredningen. Vilket väder - blev riktigt sugen på att leta rätt på skidorna när jag såg hur snön vräkte ner på väg in mot Stockholm före lunch. Men, det var då det.
Nu pågår äldreomsorgsdebatt och det ser inte helt tjusigt ut. Hur ska det bli med trygghetsboende...Centerpartiets idé från före valet...Jo, nog ska ngt hända - men varför ska det gå fort!

För övrigt har diskussionen varit lite tam. Upptäckte dock när jag gick in och studerade Nationaldemokraternas hemsida för att kolla av deras åsikter om utbildning - ett av flera inlägg som var väldigt avslöjande. Det handlade om valet av Obama som president. Det är uppenbart att deraqs livsluft är att sätta grupp mot grupp och då främst på etnisk grund. Inlägget var tydligare än vanligt när det gäller deras grundsyn. Rasism är deras livsluft - ifall någon tvivlat.

Till sist måste jag bara kommentera beslutet av skriva under Oslodeklarationen om att avskaffa klustervapen. Allt annat hade varit förödande - för regeringen hade inte stöd för något annat än att skriva på...Bra och äntligen!

torsdag 20 november 2008

Lissabon-fördraget i riksdagen..

Så har då dagens maratondebatt om det nya Lissabonfördraget startats. 34 anmälda talare. Noterade den mycket lågmälda Max Andersson från Mp, han verkade lite obekväm i den nya rollen som EU-förespråkare men motståndare till Lissabonfördraget....Han hade dessutom rent häpnadsväckande påståenden om grundlagsfrågor kopplade till beslutet. Verkar som han själv har suttit i ett helt eget Konstitutionsutskott. Men, jag har kvar mitt repliksskifte med honom..så vi får väl se vad han tar upp.
Sedan har vi den spännande frågan om beslutsfattandet. Det som vänstern/miljöpartiet nu åstadkommit är att vi nu antar förslaget till fördrag med 5/6 vilket gör att det krävs att runt 47-48 personer måste rösta nej för att det skall gå till KU för prövning enligt kapitel 2. Om vi tar beslut med 5/ istälelt för 3/4 så är det ju en kraftigare majoritet. Nu är det ju så att de som väljer att avstå faktiskt inte påverkar utfallet - de räknas inte till "de röstande". Det gör att det bara blir de som röstar ja som måste vara 5/6 och kl 12 (vid voteringen då) var det 62 utkvittade. Får se hur det ser ut ikväll...Torde dra fram emot 21.30 innan vi är framme vid något beslut - om inte många stryker sig.

För dig som vill läsa mitt inlägg så lägger jag in det här.

Inlägg i riksdagsdebatt om Lissabonfördraget
Riksdagen 2008-11-20
av Kerstin Lundgren ( c )H/F Talman

Centerpartiet bär på en dröm för vårt Europa. Vi drömmer om ett grönt och hållbart Europa, om ett företagsamt och välmående Europa där människan står i centrum. Vi drömmer också om ett Europa som vågar söka nya lösningar på globala utmaningar, som vågar vara en global ledare. Vi vet att allt börjar hos dig, mig – hos den enskilde människan. Var och en av oss skapar vår framtid, utvecklar vårt liv, vår familj, våra samhällen, städer, länder och världen. För att förverkliga drömmen om Europa och världen, måste vi våga ta beslut här hemma – vid köksbordet, i vardagen, i företaget, i valen, i kommuner, regioner och i riksdagen. Men – det räcker inte. Vi måste också säkra öppna, demokratiska, effektiva och så tydliga offentliga beslutsstrukturer som möjligt på vår kontinent och för den delen i världen. Genom det fördrag som ligger på vårt bord idag skapar vi bättre förutsättningar än hittills - för att göra detta möjligt.

H/F talman – det har krigats mycket på vår kontinent genom historien. Men Sverige och övriga länder har också visat att vi lärt av detta. Den tanke som fanns om att svetsa samman länder som lidit av återkommande krig har visat sig hållbar och lockat allt fler. Nya länder har anslutit sig till den Europeiska gemenskapen. Länder och människor befrias från förtryck – från gamla strukturer och inspireras i denna stund av det nya Europa som växer fram. Istället för att bygga murar och hinder för människor att röra sig, utbilda sig och jobba där man vill har vi rivit ner gränser och hinder. Det ger alltfler människor på vår kontinent hopp om en bättre framtid – om ökad frihet, om fler livschanser och möjligheter – parat med rättssäkerhet och trygghet. Vi är på väg bort från ett delat Europa – vi växer alltmer samman. Utmaningen är att forma ett Europa och en värld där människorna får leva i frihet, säkerhet och rättvisa.

H/F talman – det finns många som tvekar om ett mer gränslöst Europa, som ändå söker sätta upp låga eller höga staket eller till och med små murar för att både stänga inne och ute människor. Ändå vet vi i denna kammare - av vår erfarenhet - att öppenhet och frihet med god samhällsstyrning, gör att välståndet blomstrar medan protektionism lägger krokben för utveckling. Det vi med dagens fördrag söker skapa är en bättre fungerande, mer demokratisk och maktdelad struktur som blir mer rättssäker för oss alla. Ett regelverk som skapar så goda förutsättningar som möjligt för politiken att verka, för att forma svar på vår tids utmaningar. Visserligen tycker Centerpartiet att det regelverk vi idag behandlar inte är fullt så tydligt som vi skulle önska – men H/F talman det fördrag vi idag ska ta ställning till är avsevärt mycket bättre än alternativet - det Nice-frödrag som gäller idag och som vissa verkar vilja hålla fast vid.

Lissabonfördraget ger EU möjligheter att enklare öppna dörren för nya medlemmar – för hela Europa - det är bra. Centerpartiet välkomnar alla som vill och når kriterierna. Fördraget ger en tydligare och öppnare beslutsordning än det gamla Nice-fördraget. Genom att anta det nya stärker vi det demokratiska inflytandet över den Europeiska politiken - genom att Europaparlamentet får medbeslutande i de frågor där vi ger EU exklusiv makt. Med det nya stärker vi mänskliga rättigheter – dels genom att EU:s rättighetsstadga får rättsverkan och dels genom att EU med det nya fördraget kan ansluta sig till Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Lissabonfördraget ger sammantaget EU större förutsättningar att fatta beslut med fokus på att lösa sakfrågor istället för att idka byteshandel mellan äpplen och päron – genom att kvalificerad majoritet blir det vanliga sättet att fatta beslut. EU får också med det nya bättre möjligheter att ta sitt globala ansvar – vi får en tydligare ordning på utrikes- och säkerhetsområdet. Med det nya fördraget överlämnar vi helt klart en del makt till EU-nivån – främst för att bekämpa den gränslösa brottsligheten men vi gör det därför att vi vet att tillsammans når vi längre än vad vi gör själva. Samtidigt blir det – på de områden där vi överlämnat makt - till skillnad från idag en ny roll och tydligare roll för de nationella parlamenten. Vi ger oss alla bättre möjligheter att nå längre när det gäller kampen mot gränsöverskridande brottslighet, mot människohandel och terrorism samtidigt som rättsäkerheten och vår granskningsroll i dessa beslut stärks.

H/F talman – på detta sätt kan jag gå vidare och på i stort sett alla punkter konstatera att även om fördraget inte i alla delar motsvarade våra förväntningar så är det ett klart steg framåt i förhållande till dagens Nice-fördrag. Nice-fördraget – som också det var en kompromiss, den som då var möjlig - är inte ett alternativ som jag och Centerpartiet vill hålla fast vid.

Det var ju också i ljuset av denna kompromiss som vi medlemsländer beslöt att kalla samman ett konvent för att lägga fram ett förslag om EU:s framtid. Det var historiskt och aldrig tidigare har så många deltagit i dialog kring hur vi ska forma regelverket för vårt gemensamma beslutsfattande. Den svenska riksdagen har varit klart delaktig, vi utsåg 2002 ledamöter till konventet . Vi diskuterade riksdagens syn på framtidsfrågorna i flera omgångar. Så diskuterade också andra medlems- och kandidatparlament sin syn på frågorna. I Sverige pågick också många diskussioner utanför detta hus - kring de förslag som kom fram. Bortåt 200 aktiviteter och fler än 130 organisationer lämnade in synpunkter – då. Nu har många fler tillkommit i remissrundan. Processen har varit lång. Konventet resulterade i ett förslag till fördrag som den förra regeringen skrev under med stöd av en bred majoritet här i riksdagen. Sedan dess har vi haft ett val och nu ska vi som ett av de sista medlemsländerna ta ställning till ett i delar justerat fördrag. Ett fördrag där bl a EU:s symboler som flagga och hymn har försvunnit och parlamentens inflytande på EU-nivå stärkts. Ett fördrag som vare sig är smalare eller vassare än det förra förslaget – men ett fördrag som är förenligt med vår grundlag, ett fördrag som vi fattar beslut på fullt i enlighet med vår grundlag och med konstitutionell praxis ifråga om EU:s ändringsfördrag. Ett fördrag som vi ska ta ställning till självständigt – utifrån vår vilja, precis som alla andra medlemsländer. Det är vi som är fördragets ägare.

H/F talman – fördraget som idag ligger på vårt bord är en regelbok för det gemensamma arbetet på att utveckla vårt gemensamma hållbara Europa, där den inre marknaden förverkligas, där vi säkerställer ökad sammanhållning och ett förbättrat miljöskydd, främjar ekonomiska och sociala framsteg, respekterar mänskliga rättigheter, grundläggande friheter och rättsstatens princip. Ett EU som underlättar för människor att förverkliga sina drömmar, ta vara på sina livschanser – utan alla de hinder som byggts upp genom åren. Regelboken vi idag ska ta ställning till måste sedan h/f talman användas av oss i denna kammare liksom av alla andra för att med mod möta kommande utmaningar. Vi - som är övertygade om att människors makt och möjligheter måste öka, som vill se ett fritt, grönt och rättvist EU kommer att göra det vi kan för att inom detta fördrags ram politiskt forma ett smalare men vassare EU.

Bifall till Utrikesutskottets betänkande.

onsdag 5 november 2008

Tid för klarhet om Klusterbomber..

Så närmar vi oss med stormsteg den tidpunkt då Sverige måste bekänna färg. Ska vi inte bara rösta ja till förslaget att stoppa anvädningen av Klusterbomber utan faktiskt också underteckna det? för mig är det helt klart at Sverige måste resa till Oslo i december och underteckna avtalet. I annat fall tappar vi trovärdighet. Vi kan inte argumnetera att andra ska sluta använda Klusterbomber om vi själva inte är beredda att göra det. Vi har nu senast i Georgien sett effekterna av detta vapen. Detta vapen ska inte användas och vi måste verka för att det blir fallet.

Jag har full förståelse för att regeringen måste fundera och analysera avtalets konsekvenser för Bombkapsel 90 och för Sverige. Men, vi som land anser ju inte att säkerhetsläget är sådant att vi måste satsa vare sig på värnplikt eller försvar av gammalt snitt. Det som torde vara mest näraliggande är deltagande i olika internationella fredsinsatser i FN:s regi. Inte är det väl någon som anser att klustervapen ska inte i FN-insatser... oavsettt om det är samordnat inom EU eller Norden eller ...

Det som nu framkom från Finland gör att jag anar ugglor i mossen. Ska bli spännande att se om det argumentet kommer att brukas i den fortsatta diskussionen.

Obama - Biden - seger för möjligheter

Grattis till möjligheterna - för hopp, för förändring och för tilltro till att en bättre värld är inom räckhåll. Har nyss lyssnat till Obamas segertal, fällt några tårar och väntar på de sista resultaten. Har sovit några timmar, men vaknade lagom till talet i Chicago. Oavsett allt annat har USA:s väljare nu vänt blad i historieböckerna. Att det blev möjligt beror inte först och främst på vad folk tyckte om Mc Cain - utan på hur man kände för George W Bush och vad hans era fört med sig för USA och världen. Noterar att dollarn stiger och oljepriset sjönk..även här en fläkt av hopp om något nytt och bättre.

Men det historiska som hänt sänder ut en klar signal till resten av världen - USA vill mer och vågar göra annorlunda. Sedan ska vi vara realister - inse att det som nu börjar ändå tar vid där det förra slutar, att alla förhoppningar inte kommer infrias och att det är tuffa tider framför oss. Men, kan USA så kan världen. Må människor och ledare inspireras av demokratins möjligheter och visa att förändring är möjlig för människor över hela vår glob - för barnens och framtidens skull. GRATULERAR!

tisdag 4 november 2008

Hopp - för många

Hopp. Det är något som väcker liv, som får människor att drömma, att våga, att handla och som får oss att lyfta oss själva i kragen. Motsatsen krymper, väcker mindre ädla känslor och många rädslor. I grunden handlar vårt intresse för USA:s presidentval om att Obama kunnat ge en känsla av hopp till många människor. Han kan om några timmar ha gjort det omöjliga möjligt. Det väcker känslor och hopp om fler möjligheter för flera runt världen.

Obama kommer att få kämpa hårt för att leva upp till väljarnas förvätningar. Det är den stora risken, han har fått förkroppsliga så mångas hopp att det blir lätt att han får möta besvikelsernas skuggor. Då gäller det att hålla fokus - både som väljare och som vald.

Själv känner jag stora förväntningar på ett nytt ledarkspa för både USA och världen. Ett ledarskap som förmår höja blickarna, som våggar tänka och göra nytt - som genom sitt agerande än en gång kommer att bli förebild för förändring. Världen behöver starka röster för mänskliga rättigheter, demokrati och hållbar utveckling. USA har devalverat rätt många värden som nu måte restaureras på nytt. Jag hoppas - jag också!