lördag 17 mars 2012

Saudivapen...

Under mitt besök i Brasilien avslöjade Ekot ett antal hemliga handlingar gällande s k vapenfabrik i Saudiarabien. Jag var under de första dagarna i ett läge där jag inte kunde kommentera alls, var omöjligt att hålla koll på vad som hände.

Nu har jag under de senaste dagarna sökt uppdatera mig, läst Ekots "hemliga handlingar" och kan konstatera att de ser ut att vara valda delar av en större helhet. Det blir nu upp till KU att pröva om det som skett går utöver de ramar och de krav på regelstyrning som gäller för regeringen. KU granskar dock inte myndigheten FOI och huruvida den passerat någon gräns för sitt mandat. Men det finns förstås kopplingar med gällande styrning av myndigheten som kan komma att få betydelse.

KU granskade dock under min tid i utskottet regeringen Göran Perssons beslut att ingå ett samförståndsavtal med Saudiarabien. Detta Memorandum of Understanding, MoU, mellan Konungariket Sveriges regering och Konungariket Saudiarabiens regering finns till granskning på Ekots hemsida för dem som önskar. Då konstaterade KU att regeringen inte överskridit sina befogenheter. Regeringen har rätt att ingå sådana avtal. KU granskade regeringen och granskar inte innehållet i sig. Det avtalet baserade sig dock på ett tidigare ingått samarbetsavtal med Saudiarabien från 2004 om ett ekonomiskt samarbete inom ett antal områden. Det om militärt samarbete sågs som en del av detta.

I regeringen Perssons avtal undertecknat den 15 nov 2005 uttrycktes "med stor tillfredsställelse önskan att ytterligare förstärka de goda och vänskapliga förbindelserna genom direkt militärt samarbete". Detta skulle vara förenligt med varje lands lagar och ländernas inrikes- och utrikespolitik. Avtalet gällde för fem år med automatisk förlängning om inte det sades upp av endera part 6 månader före utgång. I avtalet ingår överföring av militärteknologi, där vardera parten ska främja att industrin i dess land utformar gemensamma projekt för sammansättning eller produktion av militär utrustning i den andra partens land. Vidare framgår att parterna särskilt skall sträva efter att utbyta teknisk och ingenjörsmässig expertis i fråga om underhåll, utveckling och rekonstruktion av vapensystem, utrustning och reservdelar.

För egen del ska jag säga att det är första gången jag läser avtalet i sin helhet och det väcker ju en del tankar. Men, jag noterar att det föreligger ett folkrättsligt bindande avtal som regeringen träffade 2005. Det är bindande och har gällt för den nuvarande regeringens första tid. Skulle det sagts upp innan 2010? I så fall på vilka grunder då? Den nuvarande regeringen hade ju tagit över och verkat under avtalet och måste kunna göra tydligt vad som ändrats från 2006 - 2009 som motiverade uppsägning. Jag tycker, efter att nu ha läst hela avtalet, att vi inför 2015 då avtalets förlängning ska prövas nästa gång behöver lägga en del tankemöda kring detta. Men, nu gäller alltjämt avtalet och vi har att förhålla oss till detta. I utrikespolitiken är det viktigt att vi agerar med enhetlighet och konsekvens och att avtal gäller är en grundläggande princip som vi inte bara kan frångå när det passar oss.

Innebär det då att det är fritt fram för allt? Nej, detta gäller i enlighet med vårt lands lagar och regler. Det innebär regler för myndigheter som både FOI och ISP m m. Här noterar jag att av de hemliga handlingarna som återfinns på Ekots hemsida går att utläsa ett beslut från ISP i juli 2009 om utförseltillstånd för företaget SSTI som gäller till 31 juli 2012. Mer än så vet inte jag om detta. Och här vill jag understryka att även om jag sedan 2011 är ledamot av Exportkontrollrådet så ägnar jag mig inte åt att bryta några sekretessregler när jag kommenterar detta. Jag har bara tagit del av de uppgifter som gjorts offentliga av Ekot.

Själva Exportkontrollrådet är annars hemligheten självt. Och då menar jag inte bara det som mest diskuterats om möjligheten att ge min partiledare en hint om det är något unikt, utan även våra möjligheter att få del av information avgörande för våra ställningstaganden. Försvarssekretessen är så omfattande att vi inte ens inför sammanträden kan få ta del av handlingar, utan endast ges muntlig information under rådets möten. På den grunden ska vi ge råd till Generaldirektören. Det är en grannlaga uppgift minst sagt och ska göras utifrån de lagar, regler och internationella avtal som gäller. Det gäller även Saudivapen...Jag noterar av de handlingar som offentliggjorts att alla är fullt medvetna om att prövningen kan leda till ett negativt utförselbeslut.

Centerpartiets partistämma beslutade i september 2011 att beställa en skärpning av lagstiftningen gällande export och import av försvarsmateriel. Skäl fanns ansåg stämman, att starkare betona de utrikespolitiska målen och skyddet för grundläggande mänskliga rättigheter. I riksdagen har såväl Alliansen som socialdemokraterna enats om att be regeringen återkomma till riksdagen med förslag till ny krigsmateriellagstiftning i syfte att skärpa exportkontrollen gentemot icke-demokratiska stater. Själv har jag frågat ansvarigt statsråd Ewa Björling om när utredningen ska tillsättas och fått svaret att ambitionen är våren 2012. Så nu väntar jag på beslutet att tillsätta den, att se vilka direktiven blir och ser fram mot resultat inom en inte alltför avlägsen framtid.

En värld utan vapen vore en dröm, men där är vi inte. Sverige behöver ett försvar och av samma skäl har självklart andra stater både rätt och skäl att ha ett försvar. Vi har en försvarsindustri och jag vill inte driva den ut ur landet. För vår säkerhet är det ett värde att behålla teknisk kapacitet och kompetens i landet. Försvarsindustrin har rätt att exportera inom de lagar och regler som gäller. Det innebär inte att vi ska sälja till vem som helst. Utifrån hur t ex den kinesiska regimen använde vapen för att slå ner de som protesterade på Himmelska fridens torg sa vi nej till försäljning till Kina. Det förbudet gäller ännu för Sverige. Vad ett icke-demokratikriterium medför återstår att se, i likhet med vad som övrigt kan följa av en skärpt exportkontroll. Det lär inte innebära ett absolout förbud för tillstånd att sälja vapen till länder som kan vara odemokratiska, men det måste innebära en skärpning mot idag. Och till länder som använder vapnen för att slå ned fredliga demonstranter som i fallet Kina ska inte utförsel få tillstånd. Redan idag väger jag självklart in riskerna för att det ska hända i det land som är föremål för prövning när jag utifrån mitt mandat och dagens regelverk ger råd i Exportkontrollrådet. Ett regelverk som inkluderar hänsyn till mänskliga rättigheter likväl som andra hänsyn.

Inga kommentarer: